e-mail: dkabogretmen@gmail.com

KAVRAMLAR

ahlak 1. İnsanın yaratılışından gelen özellikleri ile insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranışlar. 2 . İnsanın, iyi veya kötü olarak vasıflandırmaya yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlarının bütünü.

­Ayet: Surelerin içinde yer alan, başından ve sonundan özel işaretlerle ayrılan bir veya birkaç cümleden oluşan ilahî söz.

Besmele : “Yarattığı bütün varlıklara bol bol nimet veren, yardım eden ve bağışlayan Allah’ın adı ile” anlamına gelen ve bir işe başlarken söylenen Bismillahirrahmanirrahim’in kısaltılmış şekli.

Sevap : 1. Kişinin iman, ibadet, ahlak ve tüm güzel davranışlarının karşılığı olarak Allah tarafından kendisine verilen ödül; mükâfat. 2. Allah’ın rızasına uygun iş ve davranışın karşılığı, ilahî ödül.

Gü­nah :İs­lam­ di­nin­de­ ya­pıl­ma­sı­ ya­sak­la­nan,­ suç­ sa­yı­lan­ iş­ ve­ya­ dav­ra­nış­lar­dır.­

­ Dua: İnsanın, Allah’ın yüceliği ve büyüklüğü karşısında kendi zayıflığını kavrayıp ona yalvarması, şükretmesi, onu övmesi ve Allah’la her an beraber olduğunun bir göstergesi olarak onunla iletişim kurma eylemi.

Din: Al­lah’ın­ pey­gam­ber­le­ri­ ara­cı­lı­ğıy­la ­in­san­la­rın ­dün­ya­ ve ­ahi­ret­ mut­lu­lu­ğu­nu­ sağ­la­mak için gön­der­di­ği ­ku­ral­la­ra­ de­nir.

Kelime-i­ Tevhit: “Lâ­ilâ­he­il­lal­lah­ Muhammedün­ Rasulullah.”­cüm­le­si­ne­ de­ni­r.­An­la­mı­ da­“Al­lah’tan­ baş­ka ­ilah­ yok­tur.­ Hz.­Muhammed­ (s.a.v.)­ onun­ elçisidir.”­de­mek­tir.­

Kelime-i­ Şehadet:“Eş­he­dü­ en ­lâ­ilâ­he ­il­lal­lah­ ve­ eş­he­dü ­en­ne­ Mu­ham­me­den ­ab­dü­hû­ ve­re­sû­lü­h.” Cümlesine denir. ­An­la­mı­ şöy­le­dir:­ “Şa­hit­lik­ ede­rim­ ki­ Al­lah’tan ­baş­ka­ ilah­ yok­tur­ ve­ yi­ne­ şa­hit­lik­ ede­rim ­ki Hz.­ Mu­hammed­(s.a.v.),         A­llah’ın ­ku­lu­ ve­ el­çi­si­dir.”

Selam: Söz­lük­te;­ esen­lik,­ ba­rış,­ sağ­lık ­gi­bi­ an­lam­la­ra ­ge­len­ se­lam, ­kar­şı­mız­da­ki ­insana hissettiğimiz duy­gu,­ gösterdiğimiz­ saygı­ ve ­güzel­ di­lek­le­ri­mi­zin­ bir ­ifa­de­si­dir.

Şükür: Yüce Allah’a duyulan minneti dile getirme. Mutlu bir olay veya durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu bildirme.

­ Salih amel: Yüce dinimizin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği, kişiye sevap kazandıran, bireye ve topluma faydalı olan her türlü iş ve davranış.

Kaynak: MEB Dini Terimler Sözlüğü