e-mail: dkabogretmen@gmail.com

Ayetler

“Ant olsun biz, Allah’a kulluk edin, tağuttan sakının diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik...” Nahl suresi, 36. Ayet
“Ant olsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...”Mümin suresi, 78. ayet.
“Peygamber Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, Müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız...” Bakara suresi, 285. Ayet
“(Allah’ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi
kavminin diliyle gönderdik... İbrahim suresi, 4. ayet.
“... Allah peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi... İsrâ suresi, 94. ayet.
“... Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten
peygamber olarak bir melek gönderirdik.” İsrâ suresi, 95. ayet.
“Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi vardır...” Yunus suresi, 47. ayet.
“Muhammed... Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.” Ahzâb suresi, 40. ayet.
“Biz, senden önce de kendilerine vahiy verdiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak görevlendirmedik... Biz onları (peygamberleri), yemek yemez birer (cansız) ceset olarak yaratmadık. Onlar (bu dünyada) ebedî de değillerdir.” Enbiyâ suresi, 7-8. ayetler.
“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana İlah’ınızın yalnızca bir
tek İlah olduğu vahyolunuyor...” Fussilet suresi, 6. ayet.
“Biliniz ki ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.” Şuarâ suresi, 143. ayet.
“... Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, bir peygamberdi.” Meryem suresi, 41. ayet.
“Biliniz ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.” Şuarâ suresi, 162-163. ayetler
“Kitapta İdris’i de an! Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi.” Meryem suresi, 56. ayet.
“Biliniz ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.” Şuarâ suresi, 143. ayet.
“... Peygamberler Allah’ın vahiylerini tebliğ eden, Allah’tan korkan, başka hiç
kimseden korkmayan kimselerdir...” Ahzâb suresi, 39. ayet.

“(Ey Muhammed!) Kuvvetli ve basiretli (keskin bir kavrayış yeteneğine sahip)
kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup’u da an.” Sâd suresi, 45. ayet.
“Andolsun ki biz ‘Allah’a kulluk edin...’ diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik...” Nahl suresi, 36. ayet.
“Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona ‘Benden başka ilah yoktur; şu hâlde bana kulluk edin.’ diye vahyetmiş olmayalım.” Enbiyâ suresi, 25. ayet.
“Peygamber Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler...” (Bakara sure, 285. Ayet.
“Şüphesiz ki bu Kur’an en doğruyu iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” İsrâ suresi, 9. ayet
“Biz bu Kitab’ı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.” Nahl suresi, 64. ayet.
“Kendilerinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.” Mâide suresi, 46. ayet
“... Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitaplar da gönderdi...” Bakara suresi, 213. ayet.
“Kendilerinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.” Mâide suresi, 46. Ayet
“Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa’ya da Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik...” En’âm suresi, 154. ayet.
“O, sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i insanlar için birer hidayet olarak indirmiştir...”
Âl-i İmrân suresi, 3-4. ayetler.
“...­Al­la­h’ın­ kul­la­rı! ­Ba­na­ ge­lin!­ Çün­kü­ ben ­si­ze­ (gön­deril­miş)­ gü­ve­ni­lir­ bir ­re­su­lüm.” (Duhân suresi, 18. ayet.)